AO PARLAMENTO DE GALICIA
AS PERSOAS ABAIXO ASINANTES, ao abeiro do artigo 29 da Constitución española de 1978 que recoñece o dereito fundamental de petición colectiva, e de acordo co previsto pola Lei Orgánica 4/2001, do 12 de novembro, SOLICITAMOS QUE, no exercicio das súas competencias constitucionais, o PARLAMENTO DE GALICIA remita á Mesa do Congreso dos Deputados unha proposición para a reforma dos artigos 87.3, 92 e 166 da Constitución, de xeito que:

  1. se supriman os límites materiais que impiden o exercicio da iniciativa lexislativa popular en materias propias de lei orgánica, tributarias ou de carácter internacional e no relativo á prerrogativa de graza,
  2. o referéndum previsto no artigo 92, ademais de sobre cuestións políticas de especial transcendencia, poida versar, tal e como contempla o Anteproxecto de Constitución, sobre as leis votadas polas Cortes Xerais e aínda non sancionadas, e a derrogación de leis en vigor. Tamén que o referéndum poida ser solicitado por 500.000 persoas e que o resultado sexa vinculante se participou na votación a maioría de quen teña dereito a facelo e se o aproban por maioría dos votos validamente emitidos,
  3. a cidadanía poida, en número de 500.000 persoas, promover a reforma da Constitución.

Solicitamos que unha vez aprobada esta reforma polas Cortes Xerais se someta a referéndum de acordo co previsto no artigo 167 da Constitución.

Finalmente, pedimos que a contestación a esta petición se inserte no diario oficial que corresponda.

Para os efectos de calquera notificación, enviar as…(Nome e enderezo da persoa responsable para recibir notificacións)

De acordo coa Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, informase que os datos aquí incluídos non se destinan a un ficheiro organizado, e o seu uso se esgota na entrega de sinaturas para o exercicio voluntario e colectivo do dereito de petición promovido polas Asembleas que a apoian (https://porlademocraciadirecta.org/¿quienes-somos/). Os datos (nome, documento de identidade, sinatura e nacionalidade) son os mínimos esixidos pola Lei Orgánica 4/2001, que regula o dereito de petición, e se entregarán no Parlamento de Galicia como destinataria da petición. O responsable da súa custodia e entrega é Pablo J. González Novoa, Costa da Palloza nº5, 20 Estudo, Apartado de Correos 15006, A Coruña (Galicia).