AL PARLAMENT DE CATALUNYA
LES PERSONES SOTASIGNATS, a l’empara de l’article 29 de la Constitució espanyola de 1978 que reconeix el dret fonamental de petició col·lectiva, i d’acord amb el que preveu la Llei orgànica 4 / 2001, de 12 de novembre, SOLICITEM QUE EL PARLAMENT DE CATALUNYA, en l’exercici de les seves competències constitucionals, remeti a la Mesa del Congrés dels Diputats una proposició per a la reforma dels articles 87.3, 92 i 166 de la Constitució de manera que:

  1. es suprimeixin els límits materials que impedeixen l’exercici de la iniciativa legislativa popular en matèries prèpies de llei orgànica, tributàries o de caràcter internacional i pel que fa a la prerrogativa de gràcia,
  2. el referèndum que preveu l’article 92, a més de sobre qüestions polítiques d’especial transcendència, pugui versar, tal com contemplava l’Avantprojecte de la Constitució, sobre les lleis votades per les Corts Generals i encara no sancionades, i la derogació de lleis en vigor. També que el referèndum pugui ser demanat per 500.000 persones i que el resultat sigui vinculant si ha participat en la votació la majoria dels que tinguin dret a fer-ho i si l’aproven per majoria dels vots vàlidament emesos,
  3. la ciutadania pugui, en nombre de 500.000 persones, promoure la reforma de la Constitució.

Demanem que una vegada aprovada aquesta reforma per les Corts Generals es sotmeti a referèndum d’acord amb el que preveu l’article 167 de la Constitució.

Finalment demanem que la contestació a aquesta petició s’insereixi en el diari oficial que correspongui.

A l’efecte d’eventuals notificacions, es demana que es remetin a. .. (Nom i adreça de correu de la persona encarregada de rebre les notificacions)

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades aquí incloses no es
destinen a un fitxer organitzat i el seu ús s’esgota en el lliurament de signatures per a l’exercici voluntari i col·lectiu del dret de petició promogut per les
Assemblees que la recolzen (https://porlademocraciadirecta.org/¿quienes-somos/). Les dades (nom, document d’identitat, signatura i nacionalitat) són els
mínims exigits per la Llei orgànica 4 / 2001, que regula el dret de petició, i es lliuraran al Parlament de Catalunya com a destinatari de la petició, que serà l’únic tercer a qui es cediran les dades. El responsable de la seva custòdia i lliurament és Guillem Riba Gauxachs, Carrer Major 66 2 ª, 43550 Ulldecona (Tarragona)