A LES CORTS VALENCIANES
LES PERSONES SOTASIGNATS, a l’empara de l’article 29 de la Constitució espanyola de 1978 que reconeix el dret fonamental de petició col·lectiva, i d’acord amb el que preveu la Llei orgànica 4 / 2001, de 12 de novembre, SOLICITEM QUE LES CORTS VALENCIANES, en l’exercici de les seues competències constitucionals, remeten a la Mesa del Congrés dels Diputats una proposició per a la reforma dels articles 87.3, 92 i 166 de la Constitució de manera que:

  1. es suprimisquen els límits materials que impedixen l’exercici de la iniciativa legislativa popular en matèries pròpies de llei orgànica, tributàries o de caràcter internacional i pel que fa a la prerrogativa de gràcia,
  2. el referèndum que preveu l’article 92, a més de sobre qüestions polítiques d’especial transcendència, puga versar, tal com contemplava l’Avantprojecte de la Constitució, sobre les lleis votades per les Corts Generals i encara no sancionades, i la derogació de lleis en vigor. També que el referèndum puga ser demanat per 500.000 persones i que el resultat siga vinculant si ha participat en la votació la majoria dels que tinguen dret a fer-ho i si l’aproven per majoria dels vots vàlidament emesos,
  3. la ciutadania puga, en nombre de 500.000 persones, promoure la reforma de la Constitució

Demanem que una vegada aprovada esta reforma per les Corts Generals es sotmeta a referèndum d’acord amb el que preveu l’article 167 de la Constitució.
Finalment demanem que la contestació a esta petició s’inserisca en el diari oficial que corresponga.

A l’efecte d’eventuals notificacions, es demana que es remeten a…(Nom i adreça de correu de la persona encarregada de rebre les notificacions).

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades aquí incloses no es
destinen a un fitxer organitzat i el seu ús s’esgota en el lliurament de signatures per a l’exercici voluntari i col·lectiu del dret de petició promogut per les
Assemblees que la recolzen (https://porlademocraciadirecta.org/¿quienes-somos/). Les dades (nom, document d’identitat, signatura i nacionalitat) són els
mínims exigits per la Llei orgànica 4 / 2001, que regula el dret de petició, i es lliuraran al Parlament de Catalunya com a destinatari de la petició, que serà l’únic tercer a qui es cediran les dades. El responsable de la seva custòdia i lliurament és…(Nom i adreça de correu de la persona encarregada de rebre les notificacions)